Stanovy

Věříme Zbrojovce, družstvo fanoušků

Čl. 1

Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva

1. Obchodní firma družstva je „Věříme Zbrojovce, družstvo fanoušků „.

2. Sídlem družstva je Brno,

3. Předmětem činnosti družstva je:

a) zajištění účasti na právnických osobách, jejichž předmětem činnosti je provozování fotbalových družstev podle pravidel Českomoravského fotbalového svazu,

b) provozování vlastních fotbalových družstev,

c) poskytování servisu svým členům souvisejícího s účastí na fotbalových utkáních a na sportovních a společenských akcích souvisejících s fotbalem

d) provozování fanklubu fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno,

e) ochrana práv fanoušků jako spotřebitelů – konzumentů služeb poskytovaných subjekty provozujícími fotbalové kluby.

Čl. 2

Vznik a zánik členství

1. Členy družstva se mohou stát osoby fyzické i právnické.

2. Členství v družstvu vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče rozhodnutím představenstva družstva o přijetí za člena, pokud se uchazeč v souladu s těmito stanovami zavázal ke složení základního členského vkladu a tento vklad zaplatil a současně uhradil i příspěvek na provozní náklady družstva ve výši 300 Kč. Před vznikem členství musí být uchazeč seznámen se stanovami družstva. Po přijetí za člena je družstvo povinno mu na jeho žádost vydat doklad o přijetí do družstva.

3. Členství v družstvu může vzniknout též dohodou o převedení členských práv a povinností člena na jinou osobu, pokud s ní souhlasí představenstvo družstva. Představenstvo nemůže odepřít souhlas s dohodou bez vážného důvodu. Členství nabyvatele v družstvu vzniká dnem, v němž vyslovilo s dohodou souhlas představenstvo, nebo pozdějším dnem, který je v dohodě uveden. Stejným způsobem může člen převést svá členská práva a povinnosti na jiného člena družstva, v tom případě se dosavadní členský vklad převádějícího člena považuje za další členský vklad nabývajícího člena družstva. Obdobně se postupuje i v dalších případech, kdy se u jednoho člena družstva spojí členská práva a povinnosti více dosavadních členů družstva.

4. Dědic členských práv a povinností se stává členem družstva na základě doručení své žádosti družstvu. Souhlas představenstva se nevyžaduje. K žádosti musí být připojeno pravomocné rozhodnutí o nabytí dědictví.

5. Členství právnické osoby v družstvu přechází na jejího právního nástupce.

6. Písemnou dohodou člena a družstva zaniká členství dnem, který je v ní uveden.

7. Vystoupením zaniká členství na podkladě písemného oznámení člena o vystoupení. Členství zaniká po uplynutí šesti měsíců ode dne oznámení o vystoupení družstvu.

8. K zániku členství vyloučením může dojít, když člen přes opakované písemné napomenutí a přes výstrahu, že může být vyloučen, porušuje své členské povinnosti. Fyzická osoba může být vyloučena též, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný proti členu družstva nebo proti družstvu. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Vyloučenému zaniká členství v den uvedený v usnesení o vyloučení, nikoli však dříve než v den přijetí tohoto usnesení.

9. Členství zaniká dalšími způsoby, které jsou upraveny v § 231 obchodního zákoníku.

10. Družstvo vede seznam členů. Do seznamu se zapisují jméno, název nebo firma člena, jeho bydliště nebo sídlo, výše jeho členského vkladu včetně rozsahu splacení a další kontaktní údaje, např. telefonní čísla a e-mailové adresy členů.

11. S případným majetkovým vstupem družstva do fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno bude seznam členů uzavřen a družstvo nepřijímá žádné nové členy.

Čl. 3

Práva a povinnosti členů

1. Člen má zejména tato práva:

a) podílet se na řízení a kontrole družstva,

b) volit a být volen do orgánů družstva,

c) vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,

d) podílet se na zisku družstva na základě rozhodnutí členské schůze,

e) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům.

2. Člen má zejména povinnosti:

a) dodržovat stanovy,

b) plnit usnesení orgánů družstva a pokyny vedoucích funkcionářů družstva, pokud jsou v souladu s právními předpisy,

c) jednat tak, aby nepoškozoval zájmy družstva,

d) sdělovat družstvu veškeré údaje nutné k vedení seznamu členů a jejich změny, zejména změnu jména, názvu nebo firmy, adresy bydliště nebo sídla, e-mailové adresy, telefonních čísel a dalších kontaktních údajů.

Čl. 4

Základní kapitál, členské vklady a další majetková účast členů

1. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 50 000 Kč.

2. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Členské vklady tvoří základní členské vklady, které jsou stanoveny pro všechny členy družstva ve shodné výši, a další členské vklady, jejichž výše není omezena.

3. Základní členský vklad je 3.000 Kč.

4. Člen se může v přihlášce za člena družstva nebo v prohlášení o dalším členském vkladu zavázat k dalšímu členskému vkladu. Pokud se člen zaváže k dalšímu členskému vkladu v přihlášce, je povinen splatit členský vklad do 15 dnů ode dne vzniku jeho členství v družstvu. Pokud se člen zaváže k dalšímu členskému vkladu v prohlášení o dalším členském vkladu, určí splatnost dalšího členského vkladu v tomto prohlášení, splatnost však nesmí překročit tři roky. Člen se může zavázat k dalšímu členskému vkladu i tak, že zašle částku, o kterou chce zvýšit svůj členský vklad, na bankovní účet družstva k tomu určený. Závazek k dalšímu členskému vkladu podléhá souhlasu představenstva družstva.

5. Člen se může majetkově podílet na zajištění činnosti družstva ve formě další majetkové účasti. Výše této účasti, podmínky její splatnosti a podmínky jejího vrácení členovi jsou sjednány písemnou dohodou člena a družstva. Představenstvo může rozhodnout o přijetí této formy účasti člena v případě, že je to účelné pro rozvoj předmětu činnosti družstva.

6. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

7. Členové za závazky družstva neručí.

Čl. 5

Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

1. Při zániku členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena k souhrnu splacených členských vkladů všech členů. Pokud člen vstoupil do družstva během příslušného roku nebo pokud se měnila výše splacené části jeho členského vkladu, vychází se z průměrné výše splacené části jeho členského vkladu během celého roku. Přihlíží se k vkladům všech členů. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v rezervním fondu. Vypořádací podíl je splatný uplynutím jednoho roku od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

2. V případě zrušení družstva s likvidací se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy družstva podle podílu určeného shodným způsobem jako vypořádací podíl.

Čl. 6

Orgány družstva

1. Orgány družstva jsou:

a) členská schůze,

b) představenstvo,

c) kontrolní komise.

2. Orgány družstva mohou platně rozhodovat svými usneseními, jestliže byly řádně svolány, je na nich přítomna nejméně nadpoloviční většina jejich členů a pro řešení se vyslovila většina přítomných, pokud dále není stanoveno jinak.

3. Představenstvo a kontrolní komise se mohou usnášet i mimo svá zasedání hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

4. O jednání a přijatých usneseních orgánů družstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající jednání orgánu. Pořízení zápisu je povinen zajistit předsedající orgánu družstva.

5. Pro hlasování v orgánech družstva platí, že každý jejich člen má jeden hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Hlasuje se veřejně. V jednotlivých případech se může orgán družstva usnést na tajném hlasování.

6. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise jsou tři roky.

7. Člen družstva, který je zvolen do funkce, může z funkce odstoupit, je povinen oznámit odstoupení orgánu, jehož je členem. Funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal tento orgán, nejpozději však uplynutím lhůty tří měsíců ode dne oznámení odstoupení příslušnému orgánu.

Čl. 7

Členská schůze

1. Členská schůze jako nejvyšší orgán družstva se schází nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo družstva pozvánkou s uvedením místa, data a hodiny jejího konání, programu jednání a návrhu usnesení k hlavním bodům jednání. Pozvánka musí být zveřejněna nejpozději 10 dnů před dnem konání členské schůze na webových stránkách na adrese www.verimezbrojovce.cz.

2. Představenstvo je povinno členskou schůzi svolat i na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů družstva či jeho kontrolní komise. V těchto případech svolává představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů po obdržení žádosti o její svolání.

3. Do výlučné působnosti členské schůze patří:

a) měnit stanovy,

b) volit a odvolávat členy volených orgánů družstva,

c) schvalovat řádnou účetní závěrku,

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,

e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,

f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy družstva,

h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích,

Členská schůze dále rozhoduje ve věcech, které jsou jí svěřeny zákonem nebo těmito stanovami na jiných místech, a také ve věcech, které si sama vyhradí ke svému rozhodnutí.

4. Jednání členské schůze řídí předseda družstva nebo člen družstva pověřený členskou schůzí.

5. Při rozhodování členské schůze hlasováním má člen družstva jeden hlas za každých započatých deset tisíc Kč jeho splacené části členského vkladu (součtu splacené části základního členského vkladu a splacené části dalších členských vkladů). Hlasuje-li členská schůze o změně stanov, o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně jeho právní formy či o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, má každý člen pouze jeden hlas.

6. Člen může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala.

7. Usnesení členské schůze je platné, jestliže při něm byla dodržena pravidla uvedená výše v tomto článku. K platnosti jejího usnesení o změně stanov, o sloučení, rozdělení, splynutí či přeměně a o jiném zrušení družstva je třeba, aby se pro navrhované řešení vyslovily nejméně dvě třetiny přítomných členů.

Čl. 8

Představenstvo

1. Představenstvo má pět členů, které volí členská schůze.

2. Představenstvo volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Prvního předsedu a místopředsedu představenstva volí ustavující schůze družstva.

3. Představenstvo řídí činnost družstva v souladu s usneseními členské schůze, které za svou činnost odpovídá.

4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny zákonem či stanovami jinému orgánu.

5. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo navenek jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo jménem družstva, předepsána písemná forma, jednají jménem družstva společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda, členové představenstva při podepisování připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě družstva.

6. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva.

7. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo svolává předseda pozvánkou zaslanou písemně na adresu člena představenstva nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu člena představenstva.

Čl. 9

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má pět členů, které volí členská schůze.

2. Kontrolní komise volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Prvního předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí ustavující schůze družstva.

3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda pozvánkou zaslanou písemně na adresu člena komise nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu člena komise.

4. Kontrolní komise je oprávněna a povinna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k roční závěrce družstva a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Kontroly a revize provádí zpravidla její pověření členové. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy ve stanovené lhůtě.

Čl. 10

Způsob použití zisku a úhrada ztráty družstva

1. O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky. Při-tom musí dbát, aby družstvo ze zjištěného čistého zisku (po zdanění) oddělilo částky nutné k zajištění svého dalšího rozvoje.

2. Pokud členská schůze rozhodne, že část čistého zisku se určuje k rozdělení mezi členy, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení poměrem výše jeho splacené části členského vkladu k celkové výši splacených částí vkladů všech členů.

3. K úhradě případné ztráty družstva vykázané v řádné účetní závěrce se v první řadě použije nerozdělený zisk předchozích let, pokud to nestačí, tak prostředky z rezervního fondu, pokud ani to nestačí, může členská schůze rozhodnout, že ztráta se převádí do příštího roku.

Čl. 11

Tvorba a použití fondů

1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 5.000 Kč. Doplňuje jej o 10 % svého ročního čistého zisku, a to až do doby, než dosáhne částky rovnající se polovině základního kapitálu družstva. Členská schůze může při rozhodování o použití čistého zisku družstva rozhodnout o vyšším doplnění nedělitelného fondu, než 10 % ročního čistého zisku. Prostředky nedělitelného fondu není možno za trvání družstva rozdělit mezi členy.

2. Družstvo dále zřizuje rezervní fond ve výši 5.000 Kč a doplňuje jej podle rozhodnutí členské schůze, nejméně však ve výši 5 % svého ročního čistého zisku až do doby, kdy dosáhne výše 10 % základního kapitálu družstva. Prostředky tohoto fondu se smí použít ke krytí ztráty družstva nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jeho hospodaření. O použití prostředků z rezervního fondu rozhoduje členská schůze. Prostředky rezervního fondu není možno za trvání družstva rozdělit mezi členy.

Čl. 12

1. Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí družstva dne 16.11.2011.

2. Stanovy budou uloženy v kanceláři družstva. Na požádání bude do nich umožněno nahlédnutí každému členu družstva a osobě, která osvědčí právní zájem.

Napsat komentář